Kontakt

Sanofi AB
Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
www.sanofi.se

Kontakta oss

Högt blodsocker - Hyperglykemi

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2016-02-26

Högt blodsocker som även heter hyperglykemi och är ett gemensamt kännetecken för olika typer av diabetes kan ge problem om det inte åtgärdas. På lång sikt kan det uppstå kroniska förändringar i olika delar av kroppen. Även på litet kortare sikt kan högt blodsocker ge problem om höjningen är kraftig under en längre period. Därför är det mycket viktigt att den som har diabetes själv vet hur man håller en bra nivå på blodsockret.

Det finns många förklaringar till att blodsockret blir för högt. Exempelvis otillräcklig diabetesbehandling med insulin eller tabletter, för stort födointag, mindre fysisk aktivitet än planerat, akut sjukdom, stress på arbetet med mera.

Symtom vid högt blodsocker kan vara:

  • ökad törst
  • ökade urinmängder
  • trötthet
  • huvudvärk
  • dimsyn.

Det är mycket viktigt att du i tid åtgärdar en kraftig förhöjning av blodsockret.

Högt blodsocker - vad händer på lång sikt?

Förhöjt blodsocker eller diabetes kan långsamt skada en del av kroppens blodkärl. Både de små blodkärlen, så kallade kapillärerna, och de större blodkärlen kan skadas.

Ett tidigt tecken på att blodkärlen har börjat ta skada är att protein, så kallad äggvita, läcker ut i urinen via njurarna. Det kallas mikroalbuminuri. Små blodkärl i ögon, njurar och nerver kan ta skada och leda till nedsatt syn, nedsatt njurfunktion och försämrad känsel i fötterna.

Skador i de stora blodkärlen kan orsaka hjärtinfarkt, stroke och kärlkramp. Därför är det mycket viktigt att sänka blodsockervärdet till rätt nivåer. Också de mindre blodkärlen i ögon, njurar och nerver kan ta skada av långvarigt höga blodsockernivåer.

Med dagens metoder för att behandla diabetes har du stora möjligheter att uppnå en god diabeteskontroll och därmed minska risken för dessa följdsjukdomar. De moderna behandlingarna och möjligheten att själv kontrollera sitt blodsocker hemma i kombination med uppdaterade behandlingsprogram innebär att du som lever med diabetes idag, kan leva ett bra liv som mycket lite avviker från ett liv utan diabetes. Det är dock viktigt att nå sina behandlingsmål för att inte gå med för högt blodsocker och därmed ökad risk för följdsjukdomar orsakade av förhöjt blodsocker.

Diabeteskoma - syraförgiftning

Har du typ 1-diabetes och får kraftigt förhöjt blodsocker kan tillståndet snabbt (inom ett dygn i en del fall) leda till syraförgiftning eller sk diabeteskoma. Detta tillstånd kan endast utvecklas vid uttalad insulinbrist. Symtom vid diabeteskoma är andfåddhet, aceton- eller fruktdoft, illamående och kräkning, törst och torr mun. Detta är ett mycket allvarligt tillstånd vilket alltid måste åtgärdas på sjukhus, ofta på intensivvårdsavdelning.

Har du typ 2-diabetes blir det sällan lika akuta effekter av högt blodsocker. Har du dock mycket högt blodsocker under en längre tid kan ett tillstånd med kraftig vätskebrist, saltrubbningar, illamående och allmänpåverkan utvecklas. Om du känner dig osäker på vad du ska göra ska du alltid kontakta sjukvården för att få råd och hjälp.

Varför uppstår syraförgiftning?

Bristen på insulin leder till att sockret stannar kvar i blodet och blodsockernivån stiger. Samtidigt ”svälter” cellerna eftersom de inte får någon energi från sockret. Cellerna tar i stället sin energi från kroppsfettet. När fett förbränns i stor omfattning bildar kroppen en typ av syror som kallas ketoner. För mycket ketoner är skadligt för kroppen och kan leda till att man får syraförgiftning, så kallad ketoacidos.