Kontakt

Sanofi AB
Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
www.sanofi.se

Kontakta oss

Transplantation och andra framtida behandlingsmöjligheter

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2016-02-26

Transplantationer

En stor forskningsinsats är idag fokuserad på att ersätta förlusten av de insulinproducerande betacellerna i bukspottskörteln. Man försöker i första hand att transplantera. Förr gjordes transplantationer av hela bukspottkörtlar, vilket ibland även botade personer med typ 1-diabetes. Ingreppet är komplicerat och kan ge en hel del komplikationer och begränsas av tillgången på organ.

Nu för tiden görs framför allt transplantationer av insulinproducerande cellöar, med varierande framgång. Med tiden har forskarna lärt sig att olika steg i transplantationen kan förbättras, liksom även selektionen av patienter som blir transplanterade. Tidigare opererade man enbart oerhört sjuka personer med typ 1-diabetes, med diabetesrelaterade komplikationer i många av kroppens organ. Nu börjar man sakta gå över till att transplantera dessa cellöar på patienter med typ 1-diabetes som har problem med att reglera sitt blodsocker och som ofta har svåra hypoglykemier, men som fortfarande har god funktion i kroppens organ.

Ovanstående transplantationer är beroende av döda givare, vilket begränsar möjligheten att operera, till några utvalda, svårt sjuka patienter med diabetes. Därför finns det försök där man opererat in cellöar från en annan djurart (så kallade Xenotransplantation), oftast grisfoster. Resultaten har varit varierande, och många har drabbats av immunologiska avstötningsreaktioner som varit svårare att bemästra jämfört med mänskliga celler.

Stamcellsforskningen på området ser mer lovande ut

Då tas embryonala stamceller från ägg som blivit över efter provrörsbefruktning. Dessa celler är ”ursprungsceller” i kroppen och har inte hunnit specialisera sig till olika funktioner. Forskarna försöker styra utvecklingen av dessa celler, på laboratorienivå, så att många av dem utvecklas till insulinproducerande cellöar. Dessa cellöar kan därefter transplanteras in på sjuka patienter med typ 1-diabetes. Denna metod är under utveckling och det kommer troligtvis att dröja lång tid innan den kan bli allmänt tillgänglig. Metoden har också kritiserats ur ett etiskt perspektiv.

Andra behandlingsalternativ

Förutom den sofistikerade forskningen kring olika transplantationsformer finns pågående forskning kring olika dagliga hjälpmedel för patienter med typ 1-diabetes.

Kontinuerliga blodsockermätare

På marknaden finns redan kontinuerliga blodsockermätare. Problemet är idag att patienten och läkaren endast kan få en uppfattning om blodsockret då man tar ett enstaka blodprov. Nu finns mätare som kontinuerligt mäter blodsockret och kan därför ge värdefull information om svängningar i blodsockervärdena över ett dygn.

Förbättring av insulinpumpar

Det pågår även forskning kring förbättring av insulinpumparna. Redan idag kan man operera in hela insulinpumpar under huden, och styra dem med en fjärrstyrningsanordning. Forskning pågår även kring insulinpumpar som själva känner av blodsockerhalten, och då även själva kan bestämma infusionshastighet och insulindos som behövs för att hålla blodsockret så stabilt som möjligt.